donderdag 29 oktober 2020

IS VERNIEUWING IN DE HEDENDAAGSE KUNST NOG MOGELIJK?

Dit is een ouder artikel uit de jaren negentig, toen de vraag of vernieuwing in de kunst nog mogelijk is zeer actueel was. Ik vond dit artikel in oktober 2020 terug en plaats het nu, omdat de vraag in deze post-postmoderne tijd nog dringender is.

Voor sommigen zal de bovenstaande vraag weinizinnig lijken. In de publieke opinie wordt ‘moderne kunst' immers gelijkgesteld met vernieuwing en de algemene ideeën over de originaliteit ecreativiteit van de kunstenaar consolideredeze opvatting nog eens. Toch is er vanaf de jaren zeventig iets aan het veranderen en dan voorabinnede kunstkritiek en de kunstfilosofie. Men heeft het steeds vaker over het einde of de dood van de moderne kunst en situeert dit ide jaren zestig. De hierna komende postmoderne kunst zou opgaan in de filosofie, alleen bestaan uit ironiserende citaten of neerkomen op eindeloos pluralisme. Originaliteit, creativiteit en vernieuwing zijn geen actuele begrippen meer binnen dit soort denken. Is het nieuwe in de kunsaan het einde van de twintigste eeuw hopeloos verouderd en rest ons slechts een eindeloze herhaling van wat voorhanden is? Of raken we eindelijk bevrijd van ‘ddictatuur van het nieuwe', waardoor alles mogelijk wordt in de hedendaagse kunst.1

Dat deze nogal vage, maar tendentieuze vragen niet echt relevant zijn, zal ik hier duidelijk maken door het mechanisme van de vernieuwing binnede beeldende kunst aan de orde te stellen en te problematiseren. Hierbij roep ik de hulp in van de kunsthistoricus Kirk Varnedoe die in zijn boek A Fine Disregard (1990) het proces van de innovatie in de moderne kunst analyseerde, en van de filosoof Boris Groys, die in zijn boeÜber das Neue (1992) een 'culturele economie' iverband met de vernieuwing in kunst en denken ontwierp.2 Beide denkers ontmythologiseren traditionelopvattingen over innovatie, maar laten ook vragen openEen voorsteter beantwoording van deze vragen doe ik aan de hand van enkele gedachten van de socioloog Pierre Bourdieu en de filosoof/semioticus Charles Sanders Peirce. Hiermee wil ik laten zien dat het problematiseren van een begrip als vernieuwing in de kunst een interdisciplinaire aanpak vereist, waartoe de kunstgeschiedenis in haar eentje niein staat is. Maar eerst zal ik enkele van de traditionele noties over creativiteit, traditie, vernieuwing en moderne kunst de revue laten passeren om de in de titel gestelde vraag: ‘is vernieuwing in de hedendaagse kunst nog mogelijk?’ te verhelderen

Het westerse denken bevaenkele hardnekkige opvattingen over kunst en kunstenaarschap die kennelijk zo bevredigend zijn dat ze steeds herhaald en bewerkt wordenEen daarvan is  creativiteit als het 'scheppen' van geheel nieuwe zaken. Dit ideis aan de Joods-Christelijke scheppingsmythe ontleend, waarin God in zes dagen, uit het niets hemel en aarde schiep en met volstrekt nieuwe wezenbevolkte. Ide loop van de tijd, en vooral sinds de Romantiek, is de kunstenaar steeds dichter bij de Schepper gekomen. Hij werd een bijzonder individdie, net als God, geheel nieuwe, originelzaken voortbracht.3 In een geseculariseerde verise, werden de ideeën over de geniale kunstenaar door Immanuel Kant als volggeformuleerd: ‘Genie is het aangeboren talent, waardoor de natuur aan de kunst regels geeft.’4 Sinds de achttiende eeuw wordt genialiteit dan ook opgevat als een gave die in de persoonlijkheivade kunstenaar zetelt; het is dus niet te onderwijzen en niet aan te lerenHet leren van kunst is weggelegd voor dmindere talenten die de regels van het genie volgen. 

 

Deze visie op de genialiteit en later op de creativiteiimpliceert volledige originaliteit hetgeen aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw werd uitgelegd als de noodzaak om alle westerse tradities en conventies te verlaten. Kunstenaars wilden weer als primitieven en als kinderen worden. Zij achtten dit noodzakelijk, omdat volgens hen het nieuwe, nog ongeziene enooit vertoonde alleen in wilde staat, dus buiteof vóór de cultuur te vinden was. Paradoxaal genoeg meenden zij in de cultuur vooruitgang tboeken door terug te keren naar de oorsprong, dus doobuiten de cultuur te treden. Dit is een gechargeerd en vrij grof beeld van deze ontwikkeling, omdat hier ideeën uit verschillende bronnen zijn samenvat. Maar het zijn wel de soort ideeën die avant-garde kunstenaars aan het eind van de negentiende en begitwintigste eeuw belangrijk vonden, in hun geschriften verkondigden en in hun werk trachtten te realiseren,

 

Nzou je pragmatisch kunnezeggen: de 'mythe' heeft toch gewerkt; het heeft ons een kunst opgeleverd van het nog nooit geziene en nooit vertoonde. Waarom zou je dit ontkrachten? Daar zijn twee redenevoor. Teeerste heeft elke mythe, of beter gezegd ideologie, een eigen levensduur; je moet dus weten wanneer hij over datum is. Ten tweede zijn wetenschappers, die de moderne en hedendaagse kunst bestuderen, niet tevreden met slechts te registreren wat er gebeurd is en nog gebeurt. Zij willen de gebeurtenissen ook verklareen op hun waarheidsgehalte toetsen. 


De ideologie van de vernieuwing heeft vanaf de jaren zestig en zeventig geleidelijk aan kracht verloren. Tot die tijd leek de ontwikkeling van de moderne kunst zich logisch te voltrekken naar een steeds grotere zuiverheid en abstractie met behulp van een sterke reductie van dbeeldende middelen. Zo wil althans de officle geschiedenis van de moderne kunst het, die op dideologie van de avant-garde steuntDe vroeg twintigste-eeuwse avant-garde had gestreefd naar een kunst die door zou dringetot de essentie van de werkelijkheid, waardoor het einde van de kunst al wordt aangekondigd. Bij Piet Mondriaais distreven nog het helderst geformuleerd: ‘kunst kan onze blik richten op de warwerkelijkheid. Al kunnen we ons nog niet van materialisme en subjectiviteit bevrijden, we kunnen wel ons zien in de kunst bevrijden’. Kunst loopt dus, volgens Mondriaanvooruit op de menselijke ontwikkeling. Als die ontwikkeling echter voltooid is, heeft kunst geen functie meer.5 Er is ook een andere tendens, door Dada en Surrealisme gepropageerd, namelijk de vereniging van kunst en leven, waardoor de aparte status van kunst verdwijnt.6 Beide ideeën zijn utopiscen sluiten aan bij sociale utopieën die hun oorsprong vinden in religieuze of daarvan afgeleide profane ideeën over een ideale samenleving. 

 

In de jaren zeventibegint het geloof in de utopieën te tanen, zowel in het filosofische, politieke als ihet artistieke denken. De allesomvattende theorie, de ideale maatschappij en de ware kunst lijken steeds minder realistiscte wordenHet resultaat is een postmoderdenken dat niet meer geloofin de ‘grote verhalen' en de realisatie van utopin.7 Voor de kunst betekendit twijfel aan de mogelijkheid van de kunstenaar om de traditie achter zich tlaten en door te stoten naar het pure, autonome beeld. Op deze wijze werd een nieuwe visie op de toegang tot de traditie mogelijk en begon men te beseffen daer niet één traditie bestaatmaar dat verschillende tradities uit het verleden in het heden doorwerken. Er ontstond ook twijfel over de mogelijkheid van vernieuwing door buiten de cultuur te treden of door  kunst en leven te verenigen.8

 

Op deze ontwikkelingen sluit het boeA Fine Disregard van Varnedoe aanhet biedt een postmoderne visie op de moderne kunst. Varnedoe verzet zicvooral tegen enkele kunsthistorischmythes en dMarxistische theoridat kunst een weerspiegeling vormvan de maatschappelijke omstandigheden waaronder het ontstaat. Voorazijn gevecht tegen de versteende denkbeelden binnen de kunstgeschiedenis is indrukwekkend. Histrijdt tegen noties als: ‘de kunst streeft naar haar einde ihet hermetische beeld, zoals het Zwarte Vierkant’ of ‘kunst streeft naar de ultieme leegte en het platte vlak (in de schilderkunst)’ en tegen een ander geliefd idee van kunsthistorici: ‘vernieuwing komt voort uiinvloed, en passieproces, waarbij vreemde, buiten de kunst liggende of uit verre en primitieve culturen stammende zaken de kunsveranderen’. 

 

Met de titel van het boek A Fine Disregard verwijst Varnedoe naar zijn oplossing van het proces van de vernieuwing. In de inleiding haalt hij hiervoor een gebeurtenis aan uit 1823 in Engeland. Toen nam William WebEllis tijdens een voetbalwedstrijd de bal in zijn handen en begon ermee ovehet veld te rennen. Met een 'fijnzinnige veronachtzaming' van de regels, zorgde hij zo voor het ontstaan van een nieuw spel, namelijk de rugby. Er was een spel, met conventionele regels en Webb Ellis besloot om niet volgens, maar met de regels te spelen.9 Varnedoe meent dat binnen de moderne kunst een soortgelijk proces aan de hand is: individuen besluiten om geërfde tradities en conventies te manipuleren en als dat door de gemeenschagetolereerd wordt, kunnen er innovaties ontstaan. Vernieuwing is hier dus eerder een soort collage of montage van reeds bestaande zaken, dan het crren van iets totaanieuws. Varnedoe vat innovatie ook als een soort alchemie op: er wordt nieuw leven ingeblazen in iets wat inert iswant de bestanddelen van de nieuwe montagzijlaag gewaardeerde, veronachtzaamde ovanzelfsprekend geworden zaken uit de eigen traditie. Het gaat bij hem dus niet om invloed van buitenafmaar ohet onbekend maken van het bekende en het met elkaar vermengen van lage en hoge cultuurgoederenEn de innovatie is ook geen passieproces, maar bestaat uit zelfbewuste acties van creatievindividuen.10

 

Hoe komt het dat sommige van die vernieuwingen beklijven? Varnedoe geeft hiervoor een verklaring naar analogie van de evolutietheorie van Charles Darwin: nieuwe vormekomen spontaan op en kunnen zich wel of niet handhaven, naargelang zie zich aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen. Kunstenaars bedenken en maken dus spelenderwijs nieuwe combinaties uireeds bestaande zaken binnede cultuur en als de fictionele wereld, die zo ontstaat, voor velen op verschillende plaatsen en in verschillende tijden betekenisvol blijkt, dan blijft zo’n innovatie bestaan en ontwikkelt zich ook verder. In het westen hebben we sinds de Romantiek zo'n hoge graad van tolerantivoor al dat individuele spelen meconventies, dat we de modellen die kunstenaars zo van de wereld ontwerpen gemakkelijker dan ooit accepteren als betekenisvolle visies op de werkelijkheid.11

 

Varnedoe's kijk op innovatie in de kunst is verfrissend door zijn optimisme en door zijn kritische houding ten opzichte van kunsthistorische clichés. Dit geldt vooral voor historici van dmoderne kunst die voor de zoveelstkeer met de dood van de kunst wordegeconfronteerd. Interessant zijn Varnedoe’s ideeën omtrent creativiteit als een montageproces in plaats van een scheppingsproces, zijn verbinding van hoge en lage cultuurvormen en zijn opvatting dat innovaties lukken, indien zij als betekenisvolle modellen kunnen functioneren om de werkelijkheid te zien. Varnedoe stipt adeze zaken een aantal keren in zijn boek aan, maar laat nergens de bril zien, waardoor hij de kunsthistorische clichés heefbekeken oze te kunnen ontkrachten. Ook verzet hij zich zo heftig tegen het idee van invloed van buitenaf dat hij de rol van het vreemde niet echt op zijn waarde kan schattenBovendien blijkt hij over één aspect van zijn redenaties niet gereflecteerd te hebbenHet uitgangspunt van de vernieuwing blijft bihem het creatieve individu – eigenlijk het genie – dat nu niet meer uit het niets creëert, maar wel geheel vrijblijvend speelt. Doordenkenop dit idee kun je je afvragen of er iets te winnen valt in dit spel. 

 

Een aantazaken dat Varnedoe vermeldtwordt veehelderder als we ze vanuit het denken van Groys bezien die in zijn boek Über das Neue een stap verder gaat. Groys kent het werk van Varnedoe en maakt er ook gebruik van bij het ontwerpen van een culturele economie, waarin hihet mechanisme van de vernieuwing in kunst en denken uiteenzet. OoGroys is van mening dat het nieuwe aan de traditie verbonden is en keert zich tegen het idee dat de kunstenaar of denker iets 'schept' door tradities en conventies achter zich te laten en te putten uit de natuur, het onbewuste of het leven, duuiiets buiten de cultuur. Hij is pertinent tegen het vanaf de achttiende eeugeldende idee, dat het nieuwe een openbaring ivan de buitenculturele, ongeciviliseerde en oorspronkelijkwaarheid. Het nieuwe komt volgens Groys tot stand via een 'omwaardering van waarden'. Er is namelijk sprake van het ruilen van waarden tussen de gewaardeerde traditie en alles wat daarbuiten ligt aan banale, waardeloze en oninteressante zaken.12 Dilijkt op Varnedoe's verbinding van hoge en lage cultuurvormen, maar bij Groys gaat het om meer dan een verbinding. Het terrein van de traditie ziet hij als bijna sacraal, het gebied van culturele goederen als kunstwerken en teksten die opgeslagen zijn in de culturele archievenmusea en bibliotheken. Daarbuiten ligt het gebied van het profane, van het waardeloze, het banale en de afval. Deze twee gebieden komen niet overeen met de cultuur en het buitenculturele of het fysische en het metafysische; Groys erkent geen enkelvorm van metafysica. Het gaat om twee terreinen van de cultuur die, net als het innovatieve kunstwerk, in zichzelf gespleten is.13

 

Tussen de beide gebieden is er een voortdurend verkeer van waarden aan de gang. Het hoog-gewaardeerde uit de culturele archieven daalt neer naar het banaledoordat het gepopulariseerd en gecommercialiseerd wordt, terwijl het lagwordt opgewaardeerd. Groys volgend, kunnen we zien hoe bijvoorbeeld de ‘Nachtwacht’ van Rembrandt op een koekblik terechtkomt en waardeloze zaken die de cultuuproduceert, zoals koekblikken, weer op kunnen stijgen naar het sacralgebied, als een kunstenaar ze als kunstwerken in een museum plaatst. Op deze wijze vindt er steeds een ‘omwaardering van waarden’ plaats. 

 

Vooral aan de readymades van Marcel Duchamp is dit mechanisme, volgens Groys, goed te demonstrerenDuchamp stelt een banaaen in serie geproduceerd voorwerp als een urinoir tentoon en signeert het zoals men met unieke kunstwerken pleegt te doen. Bovendien noemt hihet ‘Fountain’, hetgeen de associatie met fonteinen uit de Renaissance en de Barok wekt. Daarmee ontwijdt Duchamp de hoge kunst en wijdt hij het banale tot kunst. Een werk als ‘Fountain’, dat zowehet profane als het sacrale bevat, is zo succesvol alinnovatie, omdat de spanning tussen dbeidcomponenten ervan zeer groot is. Volgens Groys is elk kunstwerk eeaanpassing aan de kunsttraditie, of op positieve wijze door de traditie te volgen of op negatieve wijze door de traditie te problematiseren, zoals Duchamp doet.14 Dit is alvast duidelijker dan Varnedoe'idee van de speelse montagvan culturele elementen. Bovendielaat het beter de innovatieve functie zien van dizaken die voor de hogcultuur vreemd zijn. 

 

We hebben vastgesteld dat Varnedoe amper over de rol en de winst van de individuele maker heeft nagedacht. Hoe staat het daarmebij Groys? De maker of denker heeft bij Groys wel een rol in het innovatieproces, omdat individuele attitudes als egoïsme, idealisme, streven naar macht, geld en roede vernieuwing aanjagen. Ook kunnekunstenaars westrategieën voor de innovatie bedenken, maar hun succeshet opgenomen worden in de culturele archieven, hebben zij maar ten dele in eigen hand. De kunstenaar kan namelijk de per periode anders verlopende grenzen tussen het gewaardeerde en het banaleniet controleren en nauwelijks overzienHij loopt voortdurend het risicdat zijn werk niet de juiste spanning tussen het sacrale en het profane zal vertonen en dus niet als nieuw en waardevol wordt ervaren.15 Daarom is de kunstenaar vrijwel overgeleverd aan het cultuur-economische systeem volgens Groys

Beide hiervoor behandelde auteurs makeeen einde aan de mythe dat vernieuwing een verlaten en vernietigen van tradities en conventies is en plaatsten tegenover een lineair vooruitgangs-begrip, een cyclisch systeem van omvorming en behoud van culturele energie. Groys legt het proces van de innovatie beter uit en hanteert ook geen verborgen genietheorie, zoals Varnedoe, om de rol van de innovator te verklaren. Hij bestrijdt de postmoderne opvatting dat het nieuwe verouderis ogrond van de stelling dat vernieuwineen wet is binnen de westerse cultuur. Dit is al zo sinds de komst van het Christendom en het geldiverhevigde mate vanaf de achttiende eeuw.16 Volgens Groys is vernieuwing niet alleen nog steeds mogelijk, we kunnen er zelfs niet aan ontkomen! 17 Hij legt echter niet uit waarom dit het geval is en zo bevat oozijn denken, ondanks het streven naar ontmythologisering, toch een mythische dimensieZijn idee van de innovatie als wetmatigheid binnen de westerscultuur lijknamelijk sterk op de economische theorie van de achttiende -eeuwse filosooAdam Smitheen voorloper van het liberalisme, die beweerde dat de groei van welvaart het meest ermee gediend is dat iedeindividzo vrij mogelijk zijn eigen belang nastreeft. Niemand is verantwoordelijk voor de coördinatie van al die belangen; het proces verloopt, alsof het geleid worddoor een 'onzichtbare hand'.18 

 

We zagen al dat zowel Varnedoe als Groys de hoge en lage cultuur met elkaar verbinden. Deze gedachte is niet helemaanieuw. De dichter Novalis beschreef aan het eindvan de achttiende eeuhet proces van d'romantiseringals het verbinden van het banale met het hogere, het gewone met het geheimzinnige, het bekende met het onbekende, het eindige met het oneindige en omgekeerd. Hij zag dus de trivialisering van het verhevene en het verheffen van het banale als voornaamstkenmerken van het proces van de kunst.19 Maar zijn romantische doel was om op deze wijze de essentie van de werkelijkheiop het spoor te komen, iets waar noch Varnedoe, noch Groys in geloven. En ook de RussischFormalisten, een groep literatuurtheoretici en linguïsten in de jaren twintig, beschreven het doevan de kunst als het vreemd maken van het bekende dus het 'vervreemden' van datgene wat vanzelfsprekend is gewordenDoor dit procedé was het, volgens de Formalisten, mogelijk dat de literatuur de werkelijkheid liet zien, zoals deze echt wasmaar door gewoonten versluierd was geraakt. 20 Zowel Varnedoe als Groys geloven er niet meer in dat kunst de werkelijkheiof de essenties ervan afbeeldt of toontmaar gebruiken de hiervoor genoemde procedures van vernieuwing om te laten zien dat de cultuur alsmaar in zichzelf ronddraait. 

 

Mij resten nog enkele vragen naar aanleiding van wat Varnedoe en Groys over de vernieuwing hebbebeweerd. Groys zegt dat de grenzen op de culturele kaart tussen het hooggewaardeerde en het banale voortdurend verschuiven. Gebeurt dit nu automatisch, omdat de vernieuwing op een soort natuurwet lijkt, of zijn er individuen en instituties die de grenzen verschuiven en waarom doen zij dat? En dan de belangrijkste vraag: waarom is het nieuwe zo aantrekkelijk dat we blijven vernieuwen en het traditionele daarvoor ten dele neerhalen eopofferen, zoals Groys ons vertelt? Dit zijn vragen vasociologische en antropologische aard diin dit kader niet volledig te beantwoorden zijn. Hier moet ik dan ook met enkele suggesties volstaan, waarvoor ik mij tot het denken van Bourdieu en Peirce wend. Op de eerste twee vragen: wie de grenzeop de culturele kaart verschuift en waarom dat gebeurt, zou de 'veldtheorie' van Bourdieu een antwoord kunnen geven. Bourdieu onderscheidt velden binnen een cultuur, zoals de velden van de sport, het recht en de kunst. Elk veld is relatief autonoom ten opzichte van de andere veldeen er heerst een eigelogica in zo’n veld. 21 Zoiets zou bijvoorbeeldwet van de innovatie binnen de kunst zijn, zoals Groys die beschrijft. Het veld van de kunst wordt bezet door spelers, zowel individuen: kunstenaars, museumdirecteuren en kunstcritici, als instituties: academies, tijdschriften en musea. Zij zorgen voor de instandhouding van het veld. Zij kennen er de impliciete regels van die via bijvoorbeeld het onderwijs worden doorgeven. Bovendien geloven zij erin dat het de moeitwaard is ohet spel te spelen, omdat zij belang bij het spel hebben. Er valt hier namelijk iets te winnen: machtroem, geld, aanzien en bovenal de monopolie om betekeniaan de werkelijkheid te geven.22

 

Deze theorie laat zien wat bij Groys al min of meer zichtbaar wasmaar bij Varnedoe totaaafwezig bleek, namelijk dat belangen een rol spelen bij de innovatie en dat de winsten hoog kunnen oplopein het culturele spel. Bovendien wordt ook de rol van de instituties zichtbaar die bij Groys impliciet bleef en bij Varnedoe totaal ontbrak. De hoogste winst dimen volgens Bourdieu kan behalen is een monopolie op de uitleg van de werkelijkheid en dit kan wemet Varnedoe's visie iverband worden gebracht dat innovaties in de kunst waardevol zijn als ze een modebieden om de werkelijkheid betekenisvol te ervaren, dus als ze helpen om nieuwe betekenissen te produceren. Bij Groys is deze notie weer afwezig. Hij ziet de productevan de kunst als waardevol, of omdat ze reeds zijopgeslagen in de culturele archieven, of omdat ze een bijzondere spanning tussen hoog en laag in zicdragen. Maar de productie van betekenissen zou wel eens de oplossing kunnebieden voor de kwestie van de alsmaar voortgaande innovatie. 

 

Over betekenisproductie of  'semiosis' heeft onder anderen Peirce enkele zaken gezegd die hier verhelderend kunnen werken. Volgens Peirce leven mensen, net als andere levende wezens, in een wereld van tekens. Zij gebruiken tekens, conventies en verwachtingen om de werkelijkheid te begrijpen. Maar mensen wijken af van andere wezens, doordat zij wetedat er altijiets in de werkelijkheid aanwezig is wat zich aan de tekens onttrekt. Met andere woorden, wat we waarnemen in de werkelijkheid is niet preciehetzelfde als wat we verwachten en daarom gaan we twijfelenTwijfel sluit echter handelen uit en om te kunnen handelen proberen we de twijfel op te heffedoor nieuwe tekens te maken. Betekenisproductiwordt dus opgeroepedoor de twijfel die voortkomt uit de tegenstrijdigheid tussen wat wat we verwachten en wat we waarnemen. Het opheffen van deze spanning kan naast opluchting ook een sterke schoonheidservaring gevenDit hoeft nog geen kunstervaring te zijn, maar kan ook optreden bij het oplossen van bijvoorbeeld een wetenschappelijk probleem. Kunstwerken, vooral die vanaf de 19de eeuw, hebben wel een speciale plaats binnen de semiosis: ze bieden ons beelden, waarin we naar betekenissen moeten zoeken. Ze geven ons dus geen kant en klare betekenissen, zoals kunstwerken voor de 19de eeuw deden, maar betekenisproblemen en ze bevatten een zekere ambiguïteit, waardoor we uitgenodigd worden om betekenissen te produceren.23

Nu kan ik met gebruikmaking van de voorgaande inzichten een model schetsen van de vernieuwing, zoals die zich in de westerse cultuur en dus ook in de beeldende kunst voltrekt. Ik kan Varnedoe en Groys daarin volgen dat vernieuwing altijd in relatie staat tot de traditie. Traditie vertegenwoordigt het bekende, terwijl vernieuwing de productivan nieuwe betekenisseoproept, zoals Peirce aangeeft. Individuen en instituties zijn betrokken bij de vernieuwing, niet alleeomdat zij graag spelen, maar ook omdat erzoals Bourdieu aantoont, grote belangen op het spestaan en veel te winnen valt in het spel. Zij zullen dus altijd trachten om de grenzen tussen het cultureel waardevolle, reeds bekende en het banale, in een veld nog niet betekenisvolle, te verschuiven. Daarmee winnen zij macht, roem, geld en aanzien, omdat zij bijvoorbeeld kunstwerken in de wereld brengen die expliciet tot betekenisproductie oproepen. Dat zijn nu juist die werken waarin, zoals Groyaanduidt, de spanning tussen het bekende en het onbekende hoog is opgevoerd. Hoewel de ambiguïteit hier heel groot is, zijdmogelijkheden om uit de zo ontstane complexeeen wereld te construeren toch enigszins beperkt, waardoor de producten van vernieuwers niet in totale onbegrijpelijkheid ten onder gaan, maar zij tijdelijk een visiop de werkelijkheid kunnen monopoliseren. 

 

Varnedoe heeft het dus goed gezien, maar niet helder uitgewerkt. Kunstwerken zijn modelleom visies op de werkelijkheid tot stand te brengen en alleen innovatieve kunstwerken maken nieuwe visies mogelijk. Ook al zouden we dus willen, we kunnen niet ontkomen aan de vernieuwing. Dit is niet alleen een wet binnen onze cultuur, maar zoals Peirce aannemelijk maakt, betekenis geven hoort bij mensen; zo gaan zij altijd en overal om met de veranderende werkelijkheid. Misschien echter zijn we in de twintigste-eeuwse, westerse cultuur, meer dan in andere tijden en culturen, verslaafd geraakt aan die speciale semiosis divooral kunstwerken ons kunnen bieden. Bovendien hebben we, toen we de winst ontdekten die aan die semiosis te behalen is, de productie ervan geïnstitutionaliseerd. Ondanks postmoderndoodverklaringen van de vernieuwing zullen we duermee blijven doorgaan, omdat het de moeite loont ohet nieuwin de kunst te ervaren ete producerenDe voortdurende omwaardering van waarden, die in onze cultuur zo'n grote rol speelt, zatelkens voor nieuwcombinaties en configuraties menieuwe mogelijkheden voor betekenisgeving blijven zorgen.

 

Katalin Herzog


* Marcel Duchamp, 'Fountain', 1917.


NOTEN

 

1.  Een recente poging om deze, in vele publicaties geuite, vragen te beantwoorden, is het proefschrift van M. Doorman, Steeds Mooier, Amsterdam 1994. Ook Groys (noot 2) gaat uit van deze vragen en in mijinleiding volg ik hem hierin

2.  K. Varnedoe, A Fine Disregard, What Makes Modern Art Modern?, New York 1990; BGroys, Über Das Neue, Versuch Einer Kulturökonomie, MünchenWenen 1992. Beide boeken bevatten argumentaties, waarvan ik in dit artikel gebruik maak.  

3.  K. Badt, 'Der Gott und der Künstler', in: 'Philosophisches Jahrbuch Der Görres Gesellschaft', Jg. 64, Münche1956, pp. 372-392. 

4.  I. Kant, Kritik Der Urteilskraft, Stuttgart 1986p. 235 (oorspronkelijke uitgave 1790)

5.  P. Mondriaan, 'Op weg naar de ware ziening der realiteit'in: Piet Mondriaan, Een Documentatie, Amersfoort 1973, zonder paginanummering (vertaling: C. Blok). 

6.  HKlotz, Kunst im 20. Jahrhundert, Moderne, PostmoderneZweite Moderne, Münche1994, pp. 27-31. 

7.  J. F. Lyotard, Het Postmoderne weten, Kampe1987, pp. 25-29. 

8.  Zie hiervoor: S. Connor (ed.), Postmodernist CultureOxford 1989 en H. J. Silverman (ed.), PostmodernismPhilosophand the Arts, NeYork 1990.

9.  K. Varnedoe, op. cit., pp9-11

10. Ibid., pp. 103-180

11. Ibid., p. 123; p. 180. 

12B. Groys, op.cit., pp. 9-20, p74Groys ontleent de 'Umwertung aller Werte' aan F. Nietzsche uit Der Wille Zur Macht, in: K. Schlechta (Hrsg.), F. Nietzsche. Werke in Drei Bänden, München 1954. Nietzsche keert zich af van de ‘waarheid' en merkt de leugen, de schijn en de kunst als goddelijk en waar aan. Groys vat de 'omwaardering van waarden' echter vooral op als een economische ruil

13. Ibid., pp. 55-62, p. 91, p. 153. 

14. Ibid., p 19, pp. 73-84

15. Ibid., pp. 155-163. 

16. Ibid., p. 124. Groys ziet de innovatieve ruil der waarden van het Christendom gepersonifiëerd in Christus die volgens de christelijke leer een goddelijke en een menselijke natuur heeft. Daarom kan het kruis, als middelpunt van de westerse cultuur, de plaats zijn waar sacrale en profane waarden met elkaar verruild worden. 

17. Ibid., p. 12. 

18. Zie hiervoor: ChSPeirce, inM. H. Fisch et al. (eds.)Writings of Charles Sanders PeirceA Chronological Edition, Vol. 3: 1872-1878, Bloomingto1986

19. Geciteerd in: M. Frank, Einführung idie frühromantische ÄsthetikFrankfurt aMain, 1989, pp. 272-27(De Fragmente van Novaliswaaruit deze gedachten afkomstig zijn, stammen uit 1798-1800)

20. V. Shklovsky, 'Art as Technique'in: D. Lodge, Modern Criticism and Theory, Londen 1988, pp.16-30 (oorspronkelijke uitgave 1917). 

21. PBourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, Amsterdam 1989, pp. 7-22. Zie vooral de inleiding van D. Pels. 

22. Zie op. cit., noot 18.

23. B. Van Heusden, ‘Halve tekens, over iconiciteit en artistieke semiosis’, in: H. van Driel (red.), Het semiotisch pragmatisme van Charles S. Peirce, Amsterdam 1991, pp. 75-91.